Struktura stranke

ORGANI

Skupština

Skupština je najviši organ SLS. Skupština usvaja, menja i dopunjuje Program i Statut Stranke i utvrđuje strategiju SLS. Izmene i dopune Programa i Statuta Stranke vrše se glasanjem na redovnoj ili vanrednoj Skupštini ako za nju glasa većina prisutnih delegata Skupštine Stranke; Skupština razmatra i usvaja izveštaj Predsednika Stranke o radu Stranke u periodu između dve Skupštine; Skupština razmatra i usvaja izveštaj Suda časti i Nadzornog odbora; Skupština bira i razrešava Predsednika Stranke, zamenika Predsednika  Stranke, potpredsednike Stranke,Generalnog sekretara Stranke, 5 članova stalnog sastava Glavnog odbora, 3 člana Suda časti i 3 člana Nadzornog odbora na demokratski i transparentan način svake 4 godine; Skupština donosi Poslovnik.Skupština može da odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti drugih organa Stranke

Glavni odbor

Glavni odbor je najviši organ odlučivanja u Stranci između dva zasedanja Skupštine. Članove Glavnog odbora bira i razrešava Skupština SLS. Kandidat za člana Glavnog odbora može biti svaki član Stranke koga predloži 5% Opštinskih odbora, 5 članova Glavnog odbora, Predsedništvo, poslanički klub, ili 10 delegata Skupštine. Razrešenje članova Glavnog odbora inicira se po istom postupku. Detalji izbora i razrešenja članova Glavnog odbora navedeni su u "Poslovniku o radu Skupštine SLS".Glavni odbor se sastaje najmanje jednom u tri meseca.

Predsedništvo

Predsedništvo je operativno telo koje sprovodi i prati sprovođenje odluka Glavnog odbora. Predsedništvo ima 5 članova i čine ga Predsednik Stranke, zamenik Predsednika Stranke, 2 člana Glavnog odbora i Generalni sekretar Stranke. Predsedništvo se sastaje najmanje jednom mesečno i za svoj rad odgovara Glavnom odboru.

Predsednik

Predsednik Stranke je politički i izvršni organ Stranke.

Zamenik predsednika

Zamenika predsednika Stranke bira na predlog predsednika Stranke, Skupština Stranke iz redova potpredsednika Stranke na period od 4 godine, po istoj proceduri za izbor drugih organa Stranke. Zamenik predsednika Stranke zamenjuje predsednika Stranke u slučaju njegove sprečenosti ili odsutnosti te obavlja poslove koje mu poveri Predsednik Stranke. Zamenik predsednika Stranke za svoj rad odgovara predsedniku Stranke i Skupštini.

Potpredsednici/ice

Potpredsednici Stranke zaduženi su za ostvarivanje politike Stranke u pojedinim oblastima Programa Stranke. Potpredsednici Stranke pomažu predsedniku i zameniku predsednika Stranke u obavljanju poslova. Potpredsednici za svoj rad odgovaraju predsedniku Stranke i Skupštini.

Nadzorni odbor

Sud časti

Generalni sekretar Stranke

 1. rukovodi radom administracije Stranke;
 2. odobrava otvaranje žiro-računa i izradu pečata organima lokalne organizacije Stranke;
 3. obavlja i druge poslove koje mu poveri Glavni odbor, Predsedništvo, predsednik ili zamenik predsednika Stranke

Izvršni direktor Stranke

Izvršnog direktora Stranke imenuje predsednik Stranke.

 1. stara se i lično je odgovoran za izvršenje odluka organa Stranke;
 2. radi na osnivanju lokalnih ogranaka Stranke i razvoju lokalne stranačke infrastrukture u skladu sa smernicama dobijenim od strane Predsednika Stranke i zamenika Predsednika Stranke;
 3. radi na širenju članstva Stranke;
 4. stara se o ažurnosti centralne baze podataka članstva;
 5. odgovoran je za organizaciju edukacije članstva;
 6. obavlja i druge poslove koje mu poveri Predsednik Stranke ili zamenik Predsednika Stranke.

Izvršni direktor Stranke podnosi izveštaj Predsedniku Stranke.

Finansijski direktor

Finansijskog direktora imenuje Predsednik Stranke.
Finansijski direktor obavlja finansijske poslove po ovlašćenju Predsednika Stranke.
Finansijski direktor je odgovoran za finansiranje rada Stranke, finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga, potpisivanje finansijskih dokumenata, odobravanje otvaranja žiro-računa lokalnim stranačkim organizacijama i ovlašćen je da kontaktira sa nadležnim državnim organima, saglasno pozitivnim zakonskim propisima. Finansijski direktor obavlja i druge poslove koje mu Predsednik Stranke i zamenik Predsednika Stranke povere.

Centralni izborni štab

Centralni izborni štab (CIŠ) je operativni organ nadležan i odgovoran za organizovanje i sprovođenje svih aktivnosti vezanih za učešće SLS na izborima.

TELA

Politički savet

Politički savet je savetodavno telo SLS koje organima SLS pruža pomoć u pogledu definisanja ukupne politike SLS.

 • Savet za lokalnu samoupravu
 • Savet za pitanja nacionalnih manjina

POSEBNI ORGANI

Posebni oblici organizovanja su dobrovoljne organizacije unutar SLS koje čine pripadnici/ce određenih grupa zastupljenih u SLS, vezani interesima i ciljevima čije je ostvarenje od velikog društvenog značaja i zahteva posebno angažovanje samih grupa.

Kontakt

Samostalna liberalna stranka
Adresa: Poslovni centar "Lazic" bb Gračanica
Telefon: 038/566-680
Fiskalni broj: 600535811